Untitled Document

หัวข้อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัด โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น" ให้กับนักศึกษารหัส 64

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัด โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น" ให้กับนักศึกษารหัส 64 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 2 ชั้น 9 โดยมีรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน