Untitled Document

หัวข้อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้คำแนะนำการทำงานวิจัยและตรวจเยี่ยมการให้คำปรึกษาของอาจารย์แต่ละกลุ่ม ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

รายละเอียด วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้คำแนะนำการทำงานวิจัยและตรวจเยี่ยมการให้คำปรึกษาของอาจารย์แต่ละกลุ่ม ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงแรมนานาบีชรีสอร์ท จ.ชุมพร