Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันที่ 2 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

รายละเอียด วันที่ 17 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันที่ 2 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงแรมนานาบีชรีสอร์ท จ.ชุมพร