Untitled Document

หัวข้อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Ding talk

รายละเอียด วันที่ 22 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Ding talk และ โปรแกรม Microsoft Team เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้ทราบวิธีการและเทคนิคการใช้โปรแกรมจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5