Untitled Document

หัวข้อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมพิจารณาชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2565 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมพิจารณาชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ และ อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ เป็นกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณา ได้แก่ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย และ 3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน