Untitled Document

หัวข้อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

รายละเอียด วันที่ 24 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยเป็นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์