Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2566"

รายละเอียด วันที่ 6 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2566" ฌ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้