Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร รหัส 64

รายละเอียด วันที่ 7 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร รหัส 64 โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม และ ผศ.ดร.ชลพร กองคำ คุมสอบประมวลความรู้ในครั้งนี้