Untitled Document

หัวข้อวันที่ 9 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 9 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5