Untitled Document

หัวข้อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 26 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม