Untitled Document

หัวข้อวันที่ 13 มกราคม 2566 Mr.Adam Bryers ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ (International Account Manager) จาก Edith Cowan University, Perth, Australia เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. Mr.Adam Bryers ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ (International Account Manager) จาก Edith Cowan University, Perth, Australia เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม เอ.ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์