Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการปรึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในกิจกรรมวัคซีนใจทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาตนเอง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา

รายละเอียด วันที่ 17 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการปรึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในกิจกรรมวัคซีนใจทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาตนเอง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา 1.ลายเส้นบอกนิสัยเป็นการใช้ progressive test ในการค้นหาและเข้าใจตนเอง 2.I massage 3.รู้เท่าทันอารมณ์ 4.strength ณ อาคาร 1 ชั้น 1