Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการบริหารการศึกษาในโครงการบริการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด วันที่ 21 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการบริหารการศึกษาในโครงการบริการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 11