Untitled Document

หัวข้อวันที่ 20 กันยายน 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

รายละเอียด วันที่ 20 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ทั้ง 2 รุ่น ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 และห้องประชุมดิศ บุนนาค อาคาร 11 ชั้น 2