Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 กันยายน 2563 ประชุมคณะทำงานล่ามแปลภาษา

รายละเอียด วันที่ 30 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะทำงานล่ามแปลภาษา ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม