Untitled Document

หัวข้อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 อบรมการใช้โปรแกรม iThesis

รายละเอียด วันที่ 22 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้จัดการระบบการตรวจสอบรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5