Untitled Document

หัวข้อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

รายละเอียด วันที่ 27 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 9/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13