Untitled Document

หัวข้อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (รอบพิเศษ) แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ding talk ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 13