Untitled Document

หัวข้อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

รายละเอียด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 เกี่ยวกับความร่วมมือการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 11