Untitled Document

หัวข้อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 11