Untitled Document

หัวข้อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงรุกของโรงเรียน

รายละเอียด วันที่ 13 ธันวาคม 2563 คณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงรุกของโรงเรียนในมุมมองของผู้บริหารที่มีนักเรียนเป็นฐานลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาด้านการบริหารการศึกษาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและเป็นการบริการสังคม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังแนวคิดและแนวทางใหม่ๆทันต่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่ายอีกทั้งเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15