Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปาะธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปาะธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม