Untitled Document

หัวข้อ2 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสอบ BSRU-TEP (CEFR)

รายละเอียด สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ บัณฑิตวทิยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสอบ BSRU-TEP (CEFR) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Zoom รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19-20 และ 26-27 มิถุนายน 2564