Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 บรรยากาศการอบรมออนไลน์

รายละเอียด วันที่ 23 มิถุนายน 2564 บรรยากาศการอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสอบ BSRU-TEP สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มนศ.จีน จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย