Untitled Document

หัวข้อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563 ด้วยการตรวจประกันคุณภาพแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Dingtalk