Untitled Document

หัวข้อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประชุม ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

รายละเอียด วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุม ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยมีประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำ และทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้