Untitled Document

หัวข้อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

รายละเอียด วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับ นางสาวกมลชนก ปลื้มจิตร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5