Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้ผลประเมิน 3.86 ระดับดี