Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

รายละเอียด วันที่ 23 กรกฎาคม 2564บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ครั้งที่ 3/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นประธานการประชุม