Untitled Document

หัวข้อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom

รายละเอียด วันที่ 8 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom