Untitled Document

หัวข้อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น

รายละเอียด วันที่ 8 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น