Untitled Document

หัวข้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้ดอบรมโดยวิธีออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้ดอบรมโดยวิธีออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู บรรยายโดยคณะพระวิทยากรจากวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร