Untitled Document

หัวข้อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงาน

รายละเอียด วันที่ 26 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ zoom