Untitled Document

หัวข้อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

รายละเอียด วันที่ 27 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom