Untitled Document

หัวข้อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาไทย

รายละเอียด วันที่ 28 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาไทย ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom