Untitled Document

หัวข้อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564

รายละเอียด วันที่ 28 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยช่วงบ่ายปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Dingtalk