Untitled Document

หัวข้อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ชี้แจงแนวทางในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่

รายละเอียด วันที่ 28 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาของหลักสูตร ชี้แจงแนวทางในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet