Untitled Document

หัวข้อวันที่ 4 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย

รายละเอียด วันที่ 4 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับ นางสาวเพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ และนายอาวุธ หงษ์ศิริ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ในรูปแบบ Onsite ฌ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom