Untitled Document

หัวข้อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำแผนและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5