Untitled Document

หัวข้อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาศิลปศึกษา

รายละเอียด วันที่ 18 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาศิลปศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม