Untitled Document

หัวข้อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท

รายละเอียด วันที่ 29 ตุลาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5