Untitled Document

หัวข้อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา

รายละเอียด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5