Untitled Document

หัวข้อ13 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้ประชุม เพื่อ "่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ให้แก่นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64

รายละเอียด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้ประชุม เพื่อ "่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ให้แก่นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ แอบพลิเคชั่น Zoom