Untitled Document

หัวข้อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom