Untitled Document

หัวข้อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

รายละเอียด วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11