Untitled Document

หัวข้อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ครั้งที่ 4/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นประธานการประชุม