Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติ

รายละเอียด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนนักศึกษาต่างชาติ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม