Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 6 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อบริการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมนานา จ.ชุมพร โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นวิทยากรพืเศษและเป็นประธานเปิดโครงการ