Untitled Document

หัวข้อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

รายละเอียด วันที่ 16 ธันวาคม 2564 อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านระบบ Zoom