Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 17 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม